พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ

15 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.-2540.pdf