พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.pdf
3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545.pdf
4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553.PDF
5 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562.PDF