พรบ. การศึกษาภาคบังคับ

14 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545.pdf