รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้.pdf
o27-คู่มือสอบแข่งขันฯ-ครูผู้ช่วย-ปี-2566.pdf

การพัฒนาบุคลากร อบรม ประชุม ศึกษาดูงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

O27 การให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ.pdf
O27 การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา.pdf
027-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf

การให้คุณโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 

1กฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์-ตัดเงินเดือน-หรือลดเงินเดือน-พ.ศ.-๒๕๖๑.pdf

O1 O2   O3    O4    O5    O6    O7   08    09    010    011    012    013    014    015    016    017    018    019    O20    O21    O22    O23    
O24    O25    O26    O27    O28    O29    O30    O31    O32    O33    O34    O35    O36    O37    O38    O39    O40    O41    O42    O43