O11 : โครงสร้าง

แผนดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี 

O12 : รายงานการกำกับติดตาม การ ดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 

รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 

O13 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 

O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน 

O15 : คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ 

คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ 

O16 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

O17 : รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจ การให้บริการ 

รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ 

O18 : E–Service 

• แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจ ของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทาง มายังหน่วยงาน
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน